Všeobecné obchodní podmínky

 1.  OBECNÉ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pealock holding, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, identifikační číslo: 07837208, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spisová značka: 110396 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pealock.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 4.  Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo pokud v kupní smlouvě není výslovně vyloučena platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek, použijí se pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky. Aplikace jakýkoli jiných obchodních podmínek je vyloučena.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek je dostupné na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající takovou prezentací nečiní kupujícímu nabídku k uzavření kupní smlouvy, a není tak ani povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 1. objednávaném zboží a jeho kupní ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. nákladech spojených s dodáním zboží. 

(dále společně jen jako „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Odesláním objednávky z nákupního košíku dojde k jejímu odeslání prodávajícímu. Při objednávání zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, přičemž tyto uvedené údaje pak prodávající považuje za aktuální a správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. 
 4. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady pro použití komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy se neliší od základní sazby.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, přičemž okamžikem jejího zaplacení se rozumí okamžik, kdy je platba přijata na účet prodávajícího.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu pomocí bezhotovostních platebních metod webového rozhraní obchodu. V případě, že kupující zvolí platbu převodem na účet, jsou mu platební údaje zaslány na elektronickou adresu kupujícího.
 3. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. Pokud jsou v kupní smlouvě sjednány zvlášť náklady spojené s balením a dodáním zboží nad rámec kupní ceny, musí být tyto náklady uhrazeny společně s kupní cenou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, případně účtenku. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4. písmeno a) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro účely odstoupení může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu na adresu prodávajícího pro doručování uvedenou v čl. 9 písmeni (f) obchodních podmínek či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pealock.com. Adresa pro vrácení, či reklamaci zboží je: Skladon, Průmyslová 377, Mošnov, 742 51, Česká republika.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4 písmeno b) obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, musí být zboží vráceno v původním stavu, nepoškozené, včetně obalu a veškerého příslušenství, které spolu s ním kupující obdržel.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 písmeno b) obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. Prodávající má dále možnost od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas nebo v případě, že zboží objednané kupujícím není schopen dodat, a to z důvodu, že:
 1. zboží již není skladem a není možné jej vyrobit; nebo
 2. prodávající není schopen splnit kupní smlouvu z důvodu nezávislého na jeho vůli, v důsledku přírodní pohromy nebo vyšší moci.
 1.       Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího bude vždy činěno písemně a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 
 2. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy ve chvíli, kdy již kupující uhradil kupní cenu, bude kupní cena bez zbytečného odkladu vrácena bezhotovostní platbou, a to převodem na bankovní účet zvolený kupujícím.
 3. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v čl. 6 písmeno b) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na vlastní náklady v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodou stanovena lhůta delší.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pealock.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotřebitel rovněž může využít platformu Evropské komise pro řešení sporů on-line, a to na webové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. 
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje za účelem prodeje zboží v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím jsou uvedeny na www.pealock.com/cs/ochrana_osobnich_udaju .

9.          ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že veškerá práva kupujícího a prodávajícího vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek, kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením, se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého z kupní smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

(d)     Fakturační údaje prodávajícího jsou:

 1. název společnosti: Pealock holding, s.r.o.
 2. adresa: Nové sady 988/2, Brno, 602 00, Česká Republika
 3. adresa elektronické pošty: info@pealock.com
 4. IČ: 07837208, DIČ: CZ07837208

           (e)  Korespondenční adresa prodávajícího je:

 1. název společnosti: Pealock holding, s.r.o.
 2. adresa: Mostecká 130, Vsetín, 755 01, Česká Republika
 3. adresa elektronické pošty: info@pealock.com

           (f)  Adresa pro vrácení nebo reklamaci zboží je:

 1. název společnosti: Skladon 
 2. adresa: Průmyslová 377, Mošnov, 742 51, Česká Republika
 3. adresa elektronické pošty: info@pealock.com

PŘÍLOHA
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy


Nevyhovující a neopotřebené zboží zašlete na adresu našeho skladu:

Skladon 

Průmyslová 377 

742 51 Mošnov 

Česká republika 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu od společnosti Pealock holding, s.r.o., Nové sady 988/2, Brno, 602 00, IČ: 07837208, tohoto zboží: 

________________________________________________________________________________

Číslo objednávky __________________

Datum objednání __________________

Jméno a příjmení kupujícího _______________________________________________

Datum __________________

Podpis __________________