Podmienky používania aplikácie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MOBILNÍ APLIKACE pealock

(Obchodní podmínky)

(VERZE 1, PLATNÁ OD 1.5.2022)

  1. Pealock holding, s.r.o., je společností se sídlem na adrese Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, identifikační číslo 078 37 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 110396 (Pealock), která provozuje mobilní aplikaci Pealock (Aplikace Pealock) sloužící k využívání funkcionalit chytrého elektronického zámku Pealock (Zámek Pealock) a k sjednání služeb, které mohou být využívány společně se Zámkem Pealock.
  1. Klientem se rozumí každý, kdo si do svého mobilního zařízení nainstaluje Aplikaci Pealock a spáruje Zámek Pealock s Aplikací Pealock postupem podle těchto Obchodních podmínek a zároveň i každý, kdo si objedná některou z Doplňkových služeb (jak jsou definovány v odstavci (c) níže) (Klient).
  1. (c)          Tyto Obchodní podmínky se vztahují na smlouvy mezi Pealock a Klientem o poskytování základních služeb, které umožnují Klientovi využít veškeré funkcionality Zámku Pealock po dobu Zkušebního období (jak je definováno v Článku 2.3(c) těchto Obchodních podmínek) (Základní služby), a dále na smlouvy o poskytování doplňkových služeb, které mohou Strany sjednat nad rámec Základních služeb prostřednictvím objednávky zadané Klientem v Aplikaci Pealock (Doplňkové služby).
  1. Pealock a Klient jsou společně označováni jako Strany a každý samostatně jako Strana.
  1. Poskytování Základních služeb a Doplňkových služeb ze strany Pealock Klientovi se řídí (i) smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi Stranami (Smlouva), a (ii) těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporů má Smlouva přednost před těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky Klienta se na Smlouvu neuplatní, ledaže si Strany sjednají písemně opak.
  1. Nevyplívá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v těchto Obchodních podmínkách na Článek je odkazem na článek těchto Obchodních podmínek.
 1. POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Zámek Pealock je chytrým elektronickým zámkem určeným k ochraně sportovního a jiného vybavení, který v případě krádeže spustí alarm a zavolá na předem uvedené telefonní číslo (Funkce alarmu) a který zároveň umožňuje zaznamenat polohu předmětu, na kterém je Zámek Pealock upevněn, a tuto polohu zobrazit Klientovi v Aplikaci Pealock i když je mobilní zařízení mimo dosah Bluetooth (Funkce GPS trackování a komunikace se Zámkem Pealock nebo jen Funkce GPS).

   • (a) bodu (i) – (v) výše a poskytování Základních služeb po dobu Zkušebního období (jak je definováno v Článku 2.3(c) těchto Obchodních podmínek) je zdarma.
 • POSKYTOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
  • Obecné informace
   • Aplikace Pealock obsahuje aktuální informace o Doplňkových službách, které může Klient využít například za účelem užívání Funkce alarmu po vyčerpání kreditu na SIM kartě, prodloužení doby využívání Funkce GPS po uplynutí Zkušebního období.
   • Pealock je oprávněn doplňovat či upravovat rozsah poskytovaných Doplňkových služeb. Aktuální seznam Doplňkových služeb, podmínky jejich sjednání i využívání je uveden v Aplikaci Pealock.
   • Těmito Obchodními podmínkami není omezena možnost Pealock umožnit Klientům využívání dalších Doplňkových služeb za individuálně sjednaných podmínek.
  • Využívání Funkce GPS trackování a komunikace se Zámkem Pealock po uplynutí Zkušebního období
   • Funkce GPS trackování a komunikace se Zámkem Pealock umožňuje určit aktuální polohu Zámku Pealock, jež je dále možné vizualizovat v osobním profilu Klienta v Aplikaci Pealock, a zároveň zajištuje komunikaci mezi Zámkem Pealock a Aplikací Pealock i mimo dosah Bluetooth.
   • Určení polohy Zámku Pealock je možné pouze v okamžiku:
    • aktivace Zámku Pealock, tedy v momentě, kdy dochází k zapnutí Zámku Pealock; nebo
    • spuštění alarmu, bez ohledu na to, co je příčinou jeho spuštění.
   • Během spuštění Funkce GPS dochází ke sdílení dat ohledně aktuální polohy Zámku Pealock s registrovaným osobním profilem Klienta v Aplikaci Pealock, přičemž při aktivaci Zámku Pealock jde o jednorázový přenos dat a při spuštění alarmu jsou data ohledně polohy Zámku Pealock přenášena opakovaně každé 3 vteřiny. 
   • Pro vyloučení pochybností Pealock výslovně uvádí, že není přímým poskytovatelem Datových služeb a pouze Klientovi umožňuje jejich využití v rámci poskytování Základních služeb a po uplynutí Zkušebního období v rámci Doplňkových služeb. Poskytování Datových služeb se řídí smluvními podmínkami poskytovatele služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č.127/2005 Sb., zákon o poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní podmínky poskytovatele Datových služeb jsou dostupné na adrese [https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/2/1369/vseobecne_podminky.pdf].
 • Duševní vlastnictví
  • Práva Pealock k Aplikaci Pealock

Pealock je výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Aplikaci Pealock jako autorskému dílu ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Autorský zákon).

 • Licence k Aplikaci Pealock
  • K využívání Aplikace Pealock uděluje Pealock Klientovi bezúplatnou licenci, kterou Klient akceptací těchto Obchodních podmínek přijímá (Licence).
  • Licence je udělena jako:
   • časově omezená, na dobu užívání Aplikace Pealock spolu se spárovaným Zámkem Pealock;
   • nevýhradní;
   • celosvětová;
   • pro výhradní potřeby každéhoKlienta přímo související s užíváním Zámku Pealock.
  • Klient je oprávněn mít na základě Licence instalovanou Aplikaci Pealock na více mobilních zařízeních, avšak v jeden okamžik může Aplikace Pealock fungovat pouze s jedním mobilním zařízením. V nastavení Aplikace Pealock lze určit, na které telefonní číslo bude Pealock v případě spuštění alarmu volat.
  • Využití dat
   • Pealock se bude v každém případě považovat za pořizovatele databáze pořízené podle odstavce (a) výše a k takové databázi mu budou náležet veškerá majetková práva v souladu s se zákonem číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Autorský zákon).
   • Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Klienta v souvislosti s užíváním Zámku Pealock jsou uvedeny v Článku 6 těchto Obchodních podmínek.
   • Pealock na základě Smlouvy ani v důsledku používání Zámku Pealock Klientovi neuděluje žádné právo databázi pořízené ve smyslu odstavce (a) výše.
   • Data obsažená a systematicky zařazená do databáze mají povahu výlučného duševního vlastnictví náležící výhradně společnosti Pealock a představují její obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

Aplikace Pealock je poskytována zdarma bez garance dostupnosti nebo funkčnosti, a Pealock proto neodpovídá za její bezvadnost.

Datové služby jsou poskytovány jako součást technického řešení Zámku Pealock a odpovědnost za jejich fungování je řešena v rámci odpovědnosti Pealock za vady Zámku Pealock.

  • 2.2(a) těchto Obchodních podmínek, a nenese tak odpovědnost za nefunkčnost nebo chybovost Zámku Pealock nebo některé z jeho funkcí v důsledku nesprávného postupu při uvedením Zámku Pealock do provozu či aktivaci jeho funkcí.

Klient bere na vědomí, že Pealock zpracovává osobní údaje za účelem poskytování Základních služeb a Doplňkových služeb v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoliv však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Klienta ze strany Pealock jsou uvedeny na https://pealock.com/cs/gdpr/ .

  • Pokud není ve smlouvě sjednané mezi Klientem a Pealock nebo v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, žádná ze smluvních stran není oprávněna k jejímu jednostrannému ukončení, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
  • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek je zaslána Klientovi po jejich odsouhlasení na e-mailovou adresu Klienta.
  • 7(b) těchto Obchodních podmínek.
  • V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
  • Klient i Pealock na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
  • Za písemnou formu bude pro účely smlouvy a těchto Obchodních podmínek považována výměna e-mailových zpráv, přičemž kontaktním e-mailem Klienta je e-mail uvedený v osobním profilu a kontaktním e-mailem Pealock je info@pealock.com.
  • Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze smluvních strana veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy.
  • Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek a veškerá práva Klienta a Pealock z ní plynoucí nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
  • Pravomoc k řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením má věcně a místně příslušný soud České republiky.