GDPR

Spoločnosť Pealock holding, s.r.o., so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, identifikačné číslo 078 37 208, zapísaná u Krajského súdu v Brne pod spisovou značkou C 110396 (ďalej len Spoločnosť alebo my), spracúva osobné údaje svojich klientov (vrátane potenciálnych) a návštevníkov webových stránok Spoločnosti (ďalej len Vy). Preto v nadväznosti na článok 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a § 89 ods. 2 zákona č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách (zákon o elektronických komunikáciách) poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní týchto údajov:

 1. Aký je účel týchto zásad ochrany osobných údajov?

Ak s nami nejakým spôsobom spolupracujete, potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať, rokovať s vami alebo uzavrieť zmluvu, plniť naše zmluvné a zákonné povinnosti alebo vám prezentovať našu spoluprácu. 

Zásady by mali poskytovať prehľad o tom, ktoré osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom, na aký účel a ako dlho sa spracúvajú. Na záver sa dozviete, aké sú vaše individuálne práva v súvislosti s týmto spracúvaním a ako tieto práva uplatniť. 

 1. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] poštou na adresu našej kancelárie na adrese Pealock holding, s.r.o., Mostecká 130, Vsetín, 755 01, Česká republika.

 1. Odkiaľ získavame osobné údaje?

Najčastejšie získavame vaše osobné údaje priamo od vás. Vaše osobné údaje môžeme získať aj z iných zdrojov, napríklad z webovej stránky spoločnosti alebo z vašich profilov na sociálnej sieti.   

 1. Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Spracúvame len vaše základné osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, kontaktné údaje alebo fakturačné údaje, a to predovšetkým na účely plnenia zmluvy s vami, ale aj na účely plnenia našich zákonných povinností. V ostatných prípadoch máme na spracúvaní vašich údajov osobitný oprávnený záujem alebo vás požiadame o súhlas. Nespracúvame žiadne citlivé údaje.

Všetky osobné údaje sa spracúvajú len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu spracúvania. Aby sme vám poskytli jasný a komplexný prehľad o všetkých údajoch, ktoré môžeme spracúvať, na aký účel a aký právny základ máme na toto spracúvanie, pripravili sme nasledujúcu tabuľku:

Kategórie osobných údajovTyp spracúvaných informáciíÚčel spracúvaniaPrávny základ spracúvania
Identifikačné údajeMeno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, akademický titulIdentifikáciu klientov alebo návštevníkov webovej stránky (v zmluvách, faktúrach alebo na našej webovej stránke).Ak sa s vami chystáme uzavrieť akúkoľvek zmluvu, potrebujeme identifikačné údaje, aby sme vás mohli identifikovať v zmluve alebo v ponuke a následne plniť naše zmluvné záväzky → právnym základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Okrem toho vaše identifikačné údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, napríklad na vystavenie a vedenie faktúr a na vedenie nášho účtovníctva vo všeobecnosti → právnym základom tohto spracúvania je plnenie našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Napokon, ak sme už spolupracovali, môžeme vaše identifikačné údaje použiť, keď vás budeme informovať o našich nových produktoch alebo službách, ktoré súvisia s našou predchádzajúcou spoluprácou (pozri nižšie) → právnym základom je náš oprávnený záujem informovať vás o našich produktoch alebo službách s ohľadom na našu predchádzajúcu obchodnú spoluprácu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 
Kontaktné údajeE-mail, telefónne číslo, kontaktná adresaAby sme s vami mohli komunikovať a plniť zmluvu a zostať v kontakte Vaše kontaktné údaje sú potrebné na rokovanie a plnenie zmluvy s vamiPrávnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Ak sme už spolupracovali alebo ste prejavili záujem o náš produkt, môžeme vaše kontaktné údaje použiť aj na to, aby sme vás informovali o našich nových produktoch alebo službách, ktoré súvisia s našou predchádzajúcou spoluprácou a mohli by byť zaujímavé pre vaše podnikanie → právnym základom je náš oprávnený záujem informovať vás o našich produktoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a/alebo váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Fakturačné a transakčné informácieInformácie uvedené na faktúrach a dohodnutých fakturačných podmienkach, informácie o prijatých platbách a fakturačných adresáchNa vedenie riadneho účtovníctva, plnenie našich zákonných a zmluvných povinností a obhajobu našich právnych nárokov v prípade, že v budúcnosti vzniknú akékoľvek konflikty týkajúce sa platiebTieto informácie sú potrebné na to, aby sme mohli vystaviť a uhradiť faktúry → právnym základom je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Tieto informácie potrebujeme aj na riadne vedenie účtovníctva a na to, aby sme boli pripravení na prípadnú daňovú kontrolu → právnym základom tohto spracovania je plnenie našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
Údaje zo vzájomnej komunikácieakékoľvek poznámky z našej vzájomnej komunikácieNa zabezpečenie starostlivosti o zákazníkov a zlepšenie našej povesti  Údaje o interakcii môžeme spracúvať v primeranom rozsahu na zabezpečenie starostlivosti o zákazníkov a zlepšenie našej povesti → naším právnym základom je náš oprávnený záujem na zlepšení starostlivosti o zákazníkov a našej povesti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Údaje o prehliadaní webových stránok IP adresa, Technické, štatistické a analytické súbory cookieNa zabezpečenie bezproblémového fungovania našej webovej stránky, na zlepšenie výkonu našej webovej stránky a na zistenie základných informácií o jej návštevníkochPrávnym základom tohto spracúvania je náš oprávnený záujem na zabezpečenie bezproblémového fungovania našej webovej stránky a na možnosť zlepšenia obsahu našej webovej stránky prostredníctvom zistenia základných štatistických informácií o jej návštevníkoch (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Marketingové súbory cookieMarketingové súbory cookie; zásuvné moduly sociálnych sietíNa prispôsobenie obsahu našej webovej lokality a zobrazovanie reklamy na sociálnych sieťach a webových stránkach tretích stránMarketingové súbory cookies otrebujeme marketingové súbory cookie, aby sme prispôsobili obsah našej webovej lokality vašim preferenciám a informovali vás o našich službách na sociálnych sieťach a webových stránkach tretích strán → naším právnym základom je váš súhlas s používaním marketingových súborov cookie (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Všetky vyššie uvedené kategórie osobných údajov sme oprávnení spracúvať aj na účely obhajoby našich právnych nárokov → naším právnym základom je náš oprávnený záujem na ochrane našich práv (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

 1. Aké údaje spracúvame na našej webovej stránke?
 1. Aby sme vám mohli poskytovať služby, ktoré spĺňajú vaše potreby a želania, používame na našej webovej lokalite súbory cookie a podobné nástroje. Súbory cookie sú krátke textové súbory s údajmi, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky nahrá do vášho webového prehliadača. Pomocou súborov cookie vám môžeme ponúknuť obsah na našej webovej lokalite, sociálnych sieťach a webových lokalitách tretích strán podľa vašich preferencií a predtým vykonaných nastavení. Pomocou technických a potrebných súborov cookie dokážeme zabezpečiť aj funkčnosť našej webovej lokality vrátane možnosti objednať si naše produkty a služby.
 2. Podľa zákona o elektronických komunikáciách sme oprávnení používať súbory cookie vo väčšine prípadov bez vášho súhlasu. Ak však používame súbory cookie na zobrazovanie relevantnej reklamy na sociálnych sieťach alebo webových stránkach tretích strán, potrebujeme váš súhlas.
 3. Svoj súhlas s nahrávaním súborov cookie môžete odvolať na našej webovej stránke alebo zmenou nastavení webového prehliadača.
 4. Čo v prípade, ak nechcete, aby sme s vami zdieľali vaše osobné údaje?

Ak ste s nami nenadviazali žiadny obchodný vzťah, vždy sa môžete rozhodnúť, že nám neposkytnete žiadne svoje osobné údaje a neuzavriete s nami zmluvu.

Ak ste však už s nami uzavreli zmluvu alebo máte záujem o jej uzavretie, budeme musieť spracúvať aspoň niektoré vaše osobné údaje (napríklad vaše identifikačné, kontaktné, fakturačné a transakčné údaje), inak nebudeme môcť plniť naše zmluvné a zákonné povinnosti.

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ak tak urobíte, zákonnosť predchádzajúceho spracúvania osobných údajov tým nie je dotknutá, ale tieto údaje už nebudeme ďalej spracúvať.

 1. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý ich spracúvame. Po uplynutí tohto obdobia ich nenávratne vymažeme. Doba uchovávania osobných údajov sa pri jednotlivých kategóriách údajov líši v závislosti od účelu ich spracúvania:

 1. údaje potrebné na plnenie zmluvy a na obhajobu našich právnych nárokov (identifikačné, kontaktné a fakturačné údaje) sa uchovávajú počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej do konca najdlhšej premlčacej lehoty súvisiacej s povinnosťami a právami upravenými zmluvou (zvyčajne 10 rokov a 1 rok po jej skončení v prípade nárokov uplatnených na samom konci jej trvania, pokiaľ nebola dohodnutá dlhšia premlčacia lehota alebo nebola predĺžená);
 2. údaje spracúvané na účely splnenia zákonnej povinnosti viesť riadne účtovníctvo (informácie o fakturácii a transakciách) sa uchovávajú maximálne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol vytvorený posledný účtovný doklad k vašej objednávke alebo vykonaná posledná transakcia;
 3. údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu informovať vás o našich produktoch a službách (identifikačné a kontaktné údaje) sa uchovávajú po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo od nášho posledného kontaktu (ak nebol nadviazaný obchodný vzťah);
 4. údaje spracúvané na základe vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu 3 rokov, ako je uvedené v súhlase, avšak svoj súhlas môžete vždy odvolať skôr;
 5. údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění klientské péče a posilování našeho dobrého jména, tedy údaje ze vzájemné komunikace, uchováváme po dobu vzájemné komunikace a do konce kalendářního roku následujícího našemu poslednímu kontaktu; 
 6. údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu na riadnom fungovaní našich webových stránok a získavaní štatistických a analytických údajov o návštevníkoch našich webových stránok (údaje o prehliadaní webových stránok) sa uchovávajú maximálne 13 mesiacov;
 7. údaje spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu na poskytovaní starostlivosti o klientov a zvyšovaní našej reputácie (údaje zo vzájomnej komunikácie) sa uchovávajú počas trvania komunikácie a do konca kalendárneho roka nasledujúceho po našom poslednom kontakte a
 8. údaje spracúvané na základe vášho súhlasu so zobrazovaním našich reklám na sociálnych sieťach a webových stránkach tretích strán sa uchovávajú po dobu ich platnosti, s ktorou ste súhlasili, t. j. najviac 13 mesiacov, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr.
 9. S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Keďže využívame aj služby externých dodávateľov a zmluvných partnerov, musíme s nimi zdieľať niektoré vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na zabezpečenie týchto služieb. Títo dodávatelia nám poskytujú:

 1. softvérové a marketingové služby (napr. Tawk.to, Google, Facebook, Instagram);
 2. daňové a právne služby;
 3. platobné služby (Stripe) a
 4. logistické služby (Skladon).

Pri prenose osobných údajov týmto dodávateľom dbáme na to, aby osobné údaje používali len na nami stanovené účely. 

Keďže využívame aj spracovateľov so sídlom v USA (Google, Stripe), prenášame osobné údaje aj mimo EÚ. 

Osobné údaje neprenášame medzinárodným organizáciám.

 1. Používame automatické rozhodovanie alebo profilovanie?

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaného rozhodování či profilování, tj. k situaci, kdy by Pri akomkoľvek spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany je vždy prítomný človek. Vaše osobné údaje v rámci našej činnosti nespracúvame automaticky, ani nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie. Ak by sme v budúcnosti chceli využívať automatizované rozhodovanie, budeme vás o našich zámeroch informovať. 

 1. Aké sú vaše práva súvisiace so spracúvanými osobnými údajmi a ako ich môžete využiť?

Našou povinnosťou a prioritou je zabezpečiť, aby všetky nami vykonávané spracovania údajov prebiehali riadne a bezpečne. Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnení pracovníci prostredníctvom zabezpečeného pripojenia a v okamihu, keď vaše údaje nebudú potrebné, budú vymazané.

Okrem toho vám nariadenie GDPR poskytuje celý rad práv a my vám zaručujeme, že ich môžete uplatniť v súvislosti s nami spracúvanými osobnými údajmi. Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať písomne, telefonicky alebo e-mailom na vyššie uvedených kontaktných údajoch. Pokúsime sa vám promptne odpovedať, a ak to bude možné, vyhovieť vám. 

Všetky informácie a odpovede poskytnuté na uplatnenie vašich práv uvedených nižšie sú ponúkané bezplatne. Iba v prípade, že by sme vašu žiadosť považovali za zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú, môžeme vám vyúčtovať primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Taktiež v prípade, ak by sa vaše žiadosti o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov opakovali, vyhradzujeme si právo vyúčtovať vám primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

Ak nás požiadate o výpis alebo informácie o prijatých opatreniach, poskytneme vám ich čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť, len ak je to nevyhnutné vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí. O takomto predĺžení vás vždy budeme informovať a uvedieme jeho dôvod a dĺžku, ktorá nepresiahne dva mesiace.

 1. Právo na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov a právo na prístup k údajom

Máte právo na informácie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, aké údaje a na aký účel spracúvame, komu vaše údaje odovzdávame (resp. akým kategóriám príjemcov osobných údajov), aké máte práva v súvislosti s daným spracúvaním, že môžete podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov, aké sú zdroje osobných údajov a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Tieto zásady ochrany osobných údajov slúžia aj na to, aby ste boli dobre informovaní. 

Ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať vaše údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, poskytneme vám pred takýmto spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie. Informácie týkajúce sa tohto práva nájdete aj v tomto dokumente, to však nebráni tomu, aby ste o ne požiadali znova.

Na základe vašej žiadosti vám poskytneme aj kópiu spracúvaných osobných údajov, ak to nepovedie k nepriaznivému ovplyvneniu práv a slobôd iných osôb.

 1. Právo na opravu údajov

Ak sa zmenia niektoré vaše osobné údaje, ktoré spracúvame (napr. zmeníte bydlisko alebo telefónne číslo), máte právo požiadať o opravu týchto údajov. Máte tiež právo na opravu neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

 1. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude predložená na individuálne posúdenie; napriek vášmu právu na výmaz môžeme mať povinnosť alebo oprávnený záujem uchovávať vaše osobné údaje, napríklad ak sa týkali účtov, ktoré musíme uchovávať na daňové účely. V každom prípade budete podrobne informovaní o rozhodnutí týkajúcom sa vašej žiadosti. Údaje, ktoré už nie sú potrebné na svoj účel, sa vymažú automaticky, vždy sa však na nás môžete obrátiť so žiadosťou o vymazanie. 

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (to znamená, že sa nebudú používať a zároveň nebudú úplne vymazané). Aj v prípade obmedzenia spracúvania môžeme takéto osobné údaje spracúvať my, správca, na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Môžete nás tiež požiadať, aby sme vaše údaje preniesli inému prevádzkovateľovi alebo spoločnosti; vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte odovzdáme subjektu podľa vášho výberu, pokiaľ nám v tom nebránia zákonné alebo iné významné prekážky.

 1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by sme vykonávali automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, mohli by ste vzniesť námietku aj proti tomuto druhu spracúvania.

 1. Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Ak by ste náhodou nadobudli dojem, že s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame v rozpore s našimi povinnosťami, obráťte sa na nás. Veríme, že prípadné nezrovnalosti dokážeme vysvetliť alebo vyriešiť. 

Ak nebudete spokojní s našou reakciou, máte vždy právo obrátiť sa s vyjadrením alebo sťažnosťou týkajúcou sa spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webová stránka https://www.uoou.cz/en.