Doprava zdarma při nákupu jednoho kusu Pealock 2.

Podmínky použití aplikace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MOBILNÍ APLIKACE pealock

(Obchodní podmínky)

(VERZE 2, PLATNÁ OD 15.8.2022) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(a)  Pealock holding, s.r.o., je společností se sídlem na adrese Nové sady 988/2, Brno, PSČ 602 00, identifikační číslo 078 37 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 110396 (Pealock), která provozuje mobilní aplikaci Pealock (Aplikace Pealock) sloužící k využívání funkcionalit chytrého elektronického zámku Pealock (Zámek Pealock) a k sjednání služeb, které mohou být využívány společně se Zámkem Pealock.

(b)  Klientem se rozumí každý, kdo si do svého mobilního zařízení nainstaluje Aplikaci Pealock a spáruje Zámek Pealock s Aplikací Pealock postupem podle těchto Obchodních podmínek a zároveň i každý, kdo si objedná některou z Doplňkových služeb (jak jsou definovány v odstavci (c) níže) (Klient).

(c)  Tyto Obchodní podmínky se vztahují na smlouvy mezi Pealock a Klientem o poskytování základních služeb, které umožnují Klientovi využít veškeré funkcionality Zámku Pealock po dobu Zkušebního období (jak je definováno v Článku 2.3(c) těchto Obchodních podmínek) (Základní služby), a dále na smlouvy o poskytování doplňkových služeb, které mohou Strany sjednat nad rámec Základních služeb prostřednictvím objednávky zadané Klientem v Aplikaci Pealock (Doplňkové služby).

(d)  Pealock a Klient jsou společně označováni jako Strany a každý samostatně jako Strana.

(e)  Poskytování Základních služeb a Doplňkových služeb ze strany Pealock Klientovi se řídí (i)smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi Stranami (Smlouva), a (ii) těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporů má Smlouva přednost před těmito Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky Klienta se na Smlouvu neuplatní, ledaže si Strany sjednají písemně opak.

(f)  Nevyplívá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v těchto Obchodních podmínkách na Článek je odkazem na článek těchto Obchodních podmínek.

2. POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

2.1 Charakteristika poskytovaných služeb

(a) Zámek Pealock je chytrým elektronickým zámkem určeným k ochraně sportovního a jiného vybavení, který v případě krádeže spustí alarm a zavolá na předem uvedené telefonní číslo (Funkce alarmu) a který zároveň umožňuje zaznamenat polohu předmětu, na kterém je Zámek Pealock upevněn, a tuto polohu zobrazit Klientovi v Aplikaci Pealock i když je mobilní zařízení mimo dosah Bluetooth (Funkce GPS trackování a komunikace se Zámkem Pealock nebo jen Funkce GPS).

2.2 Sjednání Základních služeb
(a) Základní služby jsou poskytovány na základě každého nákupu originálního balení Zámku

Pealock a k jejich využití je Klient oprávněn po provedení všech následujících kroků:

(i) instalace Aplikaci Pealock do mobilního zařízení (telefonu či tabletu) Klienta;

(ii)  spárování Zámku Pealock s Aplikací Pealock;

(iii)  bezplatného zřízení osobního profilu Klienta v Aplikaci Pealock;

(iv)  aktivace předplacené SIM karty, která je součástí originálního balení Zámku Pealock;

(v)  potvrzení Klienta o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

(b) Provedení kroků uvedených v odstavci (a) bodu (i) – (v) výše a poskytování Základních služeb po dobu Zkušebního období (jak je definováno v Článku 2.3(c) těchto Obchodních podmínek) je zdarma.

2.3 Aktivace funkcí podporovaných Zámkem Pealock

(a)  Zámek Pealock je dodáván spolu se zabudovaným softwarem, který umožňuje využívání Funkce GPS (Software), a dále s předplacenou SIM kartou, která umožňuje automatické zavolání na zvolené telefonní číslo v případě spuštění alarmu a dále zobrazení polohy Zámku Pealock v Aplikaci Pealock.

(b)  Před uvedením Zámku Pealock do provozu je nutné, aby byla aktivována SIM karta. K aktivaci SIM karty dojde automaticky při prvním přenosu dat ze Zámku Pealock do Aplikace Pealock, přičemž přenos dat je umožněn prostřednictvím datových služeb na SIM kartě (Datové služby).

(c)  Datové služby jsou poskytovány spolu s dodanou SIM kartou v rámci Základních služeb zdarma po dobu 6 měsíců od aktivace SIM karty (Zkušební období). Po uplynutí Zkušebního období se může Klient rozhodnout, zda v rámci sjednání Doplňkových služeb využije možnosti nadále využívat Funkci GPS či nikoli.

(d)  K aktivaci funkcí Zámku Pealock je nezbytné spárovat Aplikaci Pealock se Zámkem Pealock tak, aby daný Zámek Pealock mohl komunikovat s osobním profilem Klienta v Aplikaci Pealock, zejména aby mohl Klient zobrazit veškeré notifikace ze Zámku Pealock ve svém osobním profilu.

(e)  Ke spárování Aplikace Pealock a Zámku Pealock je Klient vyzván ihned po spuštění Aplikace Pealock postupem podle instrukcí uvedených přímo v Aplikaci Pealock.

(f)  Jedno mobilní zařízení lze spárovat s více Zámky Pealock pomocí tlačítka „+” v nastavení Aplikace Pealock.

(g)  K využívání Funkce alarmu je nezbytné mít na SIM kartě kredit ve výši alespoň 200 Kč. SIM karta, která je součástí originálního balení, má předplacený kredit ve výši 200 Kč, jeho další navýšení je možné zajistit v Aplikaci Pealock v rámci nákupu Doplňkových služeb.

(h)  Pro bezproblémové fungování Zámku Pealock je nezbytné mít vždy staženou aktuální verzi Aplikace Pealock.

3. POSKYTOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

3.1 Obecné informace

(a)  Aplikace Pealock obsahuje aktuální informace o Doplňkových službách, které může Klient využít například za účelem užívání Funkce alarmu po vyčerpání kreditu na SIM kartě, prodloužení doby využívání Funkce GPS po uplynutí Zkušebního období nebo sjednání pojištění prostřednictvím Aplikace Pealock.

(b)  Pealock je oprávněn doplňovat či upravovat rozsah poskytovaných Doplňkových služeb. Aktuální seznam Doplňkových služeb, podmínky jejich sjednání i využívání je uveden v Aplikaci Pealock.

(c)  Těmito Obchodními podmínkami není omezena možnost Pealock umožnit Klientům využívání dalších Doplňkových služeb za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Využívání Funkce GPS trackování a komunikace se Zámkem Pealock po uplynutí Zkušebního období

(a)  Funkce GPS trackování a komunikace se Zámkem Pealock umožňuje určit aktuální polohu Zámku Pealock, jež je dále možné vizualizovat v osobním profilu Klienta v Aplikaci Pealock, a zároveň zajištuje komunikaci mezi Zámkem Pealock a Aplikací Pealock i mimo dosah Bluetooth.

(b)  Určení polohy Zámku Pealock je možné pouze v okamžiku:

(i)  aktivace Zámku Pealock, tedy v momentě, kdy dochází k zapnutí Zámku Pealock; nebo

(ii)  spuštění alarmu, bez ohledu na to, co je příčinou jeho spuštění.

(c)  Během spuštění Funkce GPS dochází ke sdílení dat ohledně aktuální polohy Zámku Pealock s registrovaným osobním profilem Klienta v Aplikaci Pealock, přičemž při aktivaci Zámku Pealock jde o jednorázový přenos dat a při spuštění alarmu jsou data ohledně polohy Zámku Pealock přenášena opakovaně každé 3 vteřiny.

(d)  Pro vyloučení pochybností Pealock výslovně uvádí, že není přímým poskytovatelem Datových služeb a pouze Klientovi umožňuje jejich využití v rámci poskytování Základních služeb a po uplynutí Zkušebního období v rámci Doplňkových služeb. Poskytování Datových služeb se řídí smluvními podmínkami poskytovatele služeb elektronických komunikací ve smyslu zákona č.127/2005 Sb., zákon o poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní podmínky poskytovatele Datových služeb jsou dostupné na adrese: https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/2/1369/vseobecne_podminky.pdf

3.3 Sjednání pojištění

(a) Pealock jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel podle zákona číslo 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (Zákon o distribuci), umožňuje Klientovi prostřednictvím Aplikace Pealock sjednání pojištění České podnikatelské pojišťovny, a.s., Viennna Insurance Group, identifikační číslo 639 98 530, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3433 (Pojišťovna; Sjednání pojištění).

(i)  Klientovi bylo minimálně 18 let a disponoval platební kartou umožňující provedení online platby;

(ii)  Klient využíval Aplikaci Pealock na mobilním telefonu umožňujícím pořízení fotografií, pokud je pořízení fotografie vyžadováno Aplikací Pealock ke sjednání pojištění;

(iii)  Klient poskytl údaje vrozsahu vyžadovaném příslušným formulářem dostupným v Aplikaci Pealock;

(iv)  Klient potvrdil, že mu byly poskytnuty předsmluvní informace a že se s nimi seznámil; a

(v)  Klient udělil souhlas s automatizovaným individuálním rozhodováním, a to v rozsahu přípravy konkrétní nabídky Klientem vybraného pojištění. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné, pokud však Klient souhlas sautomatizovaným individuálním rozhodováním neudělí, nemůže mu Pealock poskytnout Doplňkovou službu Sjednání pojištění.

(b) Pro využití Doplňkové služby Sjednání pojištění je mimo jiné nezbytné, aby:

(c) Smlouva o klientem vybraném pojištění je uzavřena provedením platby pojistného prostřednictvím platební brány v Aplikaci Pealock.

(d)  Klient bere na vědomí, že jím vybrané pojištění se řídí pojistnými podmínkami Pojišťovny. Veškerou dokumentaci ke sjednanému pojištění obdrží Klient na email uvedený v osobním profilu Klienta v Aplikaci Pealock a Klientovi bude rovněž zpřístupněna v Aplikaci Pealock v sekci Sjednání pojištění.

(e)  Před Sjednáním pojištění [či kdykoliv později v Aplikaci Pealock v sekci Sjednání pojištění] může Klient udělit Pealock souhlas se sdílením neanonymizovaných dat o využití Zámku Pealock, včetně dat ohledně lokalizace Zámku Pealock, s Pojišťovnou pro účely likvidace škodní události z pojištění a stanovení výše pojistného plnění. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a Klient může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Klient však bere na vědomí, že v případě neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nemusí být Pojišťovna schopna jeho škodní událost náležitě prošetřit a vyplatit pojistné plnění.

(f)  Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou po sjednání Klientem vybraného pojištění zpracovávány Pojišťovnou vpostavení správce, a to za podmínek uvedených vzásadách zpracování osobních údajů Pojišťovny dostupných na adrese [https://www.cpp.cz/ochrana- osobnich-udaju]. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Klienta ze strany Pealock jsou uvedeny v Článku 6 těchto Obchodních podmínek.

4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4.1 Práva Pealock k Aplikaci Pealock

(a) Pealock je výlučným a neomezeným vykonavatelem veškerých majetkových a v nejširším možném a zákonem dovoleném rozsahu i osobnostních práv k Aplikaci Pealock jako autorskému dílu ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Autorský zákon).

4.2 Licence k Aplikaci Pealock

(a)  K využívání Aplikace Pealock uděluje Pealock Klientovi bezúplatnou licenci, kterou Klientakceptací těchto Obchodních podmínek přijímá (Licence).

(b)  Licence je udělena jako:

(i)  časově omezená, na dobu užívání Aplikace Pealock spolu se spárovaným Zámkem Pealock;

(ii)  nevýhradní;

(iii)  celosvětová;

(iv)  pro výhradní potřeby každého Klienta přímo související s užíváním Zámku Pealock.

(c)  Klient je oprávněn mít na základě Licence instalovanou Aplikaci Pealock na více mobilních zařízeních, avšak v jeden okamžik může Aplikace Pealock fungovat pouze s jedním mobilním zařízením. V nastavení Aplikace Pealock lze určit, na které telefonní číslo bude Pealock v případě spuštění alarmu volat.

4.3 Využití dat

(a)  Klient bere na vědomí, že data o poloze předmětu zjištěná Zámkem Pealock je Pealock oprávněn využít po dobu užívání Zámku Pealock za účelem poskytování Základních služeb a Doplňkových služeb. Klient dále bere na vědomí, že Pealock je oprávněn data zjištěná Zámkem Pealock anonymizovat a veškerá anonymizovaná data, včetně anonymizovaných dat ohledně lokalizace Zámku Pealock, využít pro své interní aobchodní potřeby, sdílet je střetími stranami a zpracovávat je podle svého uvážení, včetně možnosti začlenit taková data do databáze, a to i kdykoli po ukončení užívání Zámku Pealock.

(b)  Pealock se bude v každém případě považovat za pořizovatele databáze pořízené podle odstavce (a) výše a k takové databázi mu budou náležet veškerá majetková práva v souladu s se zákonem číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (Autorský zákon).

(c)  Pealock na základě Smlouvy ani v důsledku používání Zámku Pealock Klientovi neuděluje žádné právo databázi pořízené ve smyslu odstavce (a) výše.

(d)  Data obsažená a systematicky zařazená do databáze mají povahu výlučného duševního vlastnictví náležící výhradně společnosti Pealock a představují její obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).

(e)  Se souhlasem Klienta je Pealock oprávněn sdílet neanonymizovaná data o využití Zámku Pealock, včetně neanonymizovaných dat ohledně lokalizace Zámku Pealock, s Pojišťovnou v případě likvidace škodní události z Klientova pojištění sjednaného podle Článku 3.3 těchto Obchodních podmínek.

(f)  Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Klienta v souvislosti s užíváním Zámku Pealock jsou uvedeny v Článku 6 těchto Obchodních podmínek.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Odpovědnost za vady Aplikace Pealock

(a) Aplikace Pealock je poskytována zdarma bez garance dostupnosti nebo funkčnosti, a Pealock proto neodpovídá za její bezvadnost.

5.2 Odpovědnost za poskytování Datových služeb
(a) Datové služby jsou poskytovány jako součást technického řešení Zámku Pealock a odpovědnost

za jejich fungování je řešena v rámci odpovědnosti Pealock za vady Zámku Pealock.

 5.3 Sjednání pojištění

(a)  Odpovědnost za správnost údajů vyplněných Klientem v případě využití Doplňkové služby Sjednání pojištění nese výhradně Klient.

(b)  Pealock jakkoliv neodpovídá Klientovi za případnou nedostupnost Doplňkové služby Sjednání pojištění.

(c)  Výše pojistného plnění z Klientova pojištění sjednaného podle Článku 3.3. těchto Obchodních podmínek se v případě nedostupnosti nebo nefunkčnosti Aplikace Pealock či Zámku Pealock řídí příslušnými pojistnými podmínkami Pojišťovny.

5.4 Odpovědnost Pealock za újmu v souvislosti s užíváním Aplikace Pealock

(a)  Pealock nekontroluje a ani nemůže kontrolovat provedení některého zkroků uvedených v Článku 2.2(a) těchto Obchodních podmínek, a nenese tak odpovědnost za nefunkčnost nebo chybovost Zámku Pealock nebo některé z jeho funkcí v důsledku nesprávného postupu při uvedením Zámku Pealock do provozu či aktivaci jeho funkcí.

(b)  S výjimkou újmy způsobené úmyslně, z hrubé nedbalosti nebo újmy na přirozených právech se odpovědnost Pealock za újmu vzniklou v souvislosti se správností, úplností či pravdivostí informací sdílených mezi Zámkem Pealock a Aplikací Pealock vylučuje. Ve stejném rozsahu se vylučuje odpovědnost Pealock za veškerou újmu v souvislosti s fungováním Zámku Pealock.

(c)  Bude-li z jakéhokoli důvodu Pealock odpovědný Klientovi za újmu nebo vznikne-li Klientovi regresní nárok v důsledku odpovědnosti Pealock za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s užíváním Zámku Pealock, Aplikace Pealock či využívání Doplňkových služeb navzdory shora uvedenému omezení odpovědnosti v tomto Článku 5.4, omezuje se odpovědnost Pealock na celkovou maximální výši rovnající se odměně zaplacené Klientem za poskytnuté služby.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient bere na vědomí, že Pealock zpracovává osobní údaje za účelem poskytování Základních služeb a Doplňkových služeb v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoliv však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Klienta ze strany Pealock jsou uvedeny na https://pealock.com/cs/gdpr/ .

7. UKONČENÍ SMLOUVY

(a)  Pokud není ve smlouvě sjednané mezi Klientem a Pealock nebo v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, žádná ze smluvních stran není oprávněna k jejímu jednostrannému ukončení, ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

(b)  Klient je oprávněn smlouvu ukončit písemnou výpovědí doručenou Pealock, pokud Pealock jednostranně změní, doplní či jinak upraví Obchodní podmínky v souladu s Článkem 8(b) těchto Obchodních podmínek. Výpověď musí být doručena nejpozději před nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek a v takovém případě se stane účinnou k datu účinnosti nového znění Obchodních podmínek.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(a)  Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek je zaslána Klientovi po jejich odsouhlasení na e-mailovou adresu Klienta.

(b)  Pealock je oprávněn jednostranně změnit nebo doplnit tyto Obchodní podmínky. Nabytím účinnosti nového znění Obchodních podmínek ztrácejí platnost původní Obchodní podmínky. Pealock se může rozhodnout, že nové Obchodní podmínky se neuplatní, na již uzavřené Smlouvy s Klienty, případně že se uplatní jen na některé z nich. O změnách Obchodních podmínek Pealock informuje dotčené Klienty alespoň 1 měsíc na jejich e-mailovou adresu uvedenou v osobním profilu v Aplikaci Pealock. Pokud budou dotčení Klienti užívat Aplikaci Pealock i po datu účinnosti nového znění Obchodních podmínek, platí, že s tímto novým zněním Obchodních podmínek souhlasí. Tím není dotčeno právo Klientů vypovědět Smlouvy podle Článku 7(b) těchto Obchodních podmínek.

(c)  V případě, že některé ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

(d)  Klient i Pealock na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

(e)  Pokud Smlouva nestanoví jinak, Klient není oprávněn postoupit svoji pohledávku na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pealock nebo započíst jakoukoli svou pohledávku za Pealock (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli své pohledávce Pealock (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Pealock.

(f)  Za písemnou formu bude pro účely smlouvy a těchto Obchodních podmínek považována výměna e-mailových zpráv, přičemž kontaktním e-mailem Klienta je e-mail uvedený v osobním profilu a kontaktním e-mailem Pealock je info@pealock.com.

(g)  Není-li výslovně uvedeno jinak, nese každá ze smluvních strana veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy.

(h)  Smlouva včetně těchto Obchodních podmínek a veškerá práva Klienta a Pealock z ní plynoucí nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.

(i)  Pravomoc k řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením má věcně a místně příslušný soud České republiky.